Vytisknout tuto stránku

Úvodem

Činnost městské policie se řídí zákonem č.553/1991 Sb. – zákon o obecní policii. Tento zákon stanoví základní povinnosti a oprávnění pro činnost městské policie.

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce na jejím katastrálním území. Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc, ti jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Obecní policii řídí starosta, zastupitelstvo obce může pověřit určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení obecní policie – velitel MěP.

 

  • Tísňové volání - 112
  • Hasiči - 150
  • Záchranná služba - 155
  • Městská policie - 156 (neplatné pro Lysou nad Labem, přesměruje se automaticky do Poděbrad)
  • Policie ČR - 158
  • Městská policie Lysá nad Labem - 325 552 065 !NEPŘETRŽITĚ!

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona:

a)    přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,    

b)    dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c)    dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d)    se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

e)    se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, 

f)     se podílí na prevenci kriminality v obci,

g)    provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

h)    odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

i)     poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.

Při této činnosti úzce spolupracuje s Policií ČR. Městská policie slouží všem občanům a proto má každý právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc.

Celý zákon o obecní policii najdete  zde